Regulamin

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. RĘKOJMIA I GWARANCJA

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 

1.DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania  dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.nfc24.pl , za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Piotr Zastawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Know How Piotr Zastawski (adres prowadzenia działalności: ul. Szafarnia 11 lok. F8 ; 80-755 Gdańsk) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 669 220 34 25, REGON: 320118338, adres poczty: kontakt@nfc24.pl

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego  zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Piotr Zastawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Know How Piotr Zastawski (adres prowadzenia działalności: ul. Szafarnia 11 lok. F8; 80-755 Gdańsk) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 669 220 34 25, REGON: 320118338, adres poczty: kontakt@nfc24.pl.

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: 

 

Nazwa: IT Know How Piotr Zastawski

 

Adres prowadzenia działalności / siedziby: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk

 

Organ rejestrujący działalność oraz nadany numer:
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej prowadzonej przez ministra  właściwego do spraw gospodarki, 150759.

 

NIP: 669 220 34 25

 

REGON: 320118338

 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@nfc24.pl

 

Adres strony internetowej: www.nfc24.pl

 

Numer telefonu: 58 742 57 54
(opłata jak za  połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora)

 

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej. 

 

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko , adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia. 

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

 

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkową opłatą w wypadku zamówień niskiej wartości, dotyczących dostawy wielu różnych produktów. Wspomniana opłata zawiera się w przedziale 50 - 100 zł netto i związana jest z dodatkowymi kosztami logistycznymi obsługi zamówienia. Klient zachowuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.  

4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.5.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamawiam”.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

 

 

5. DOSTAWA

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni roboczych  licząc od dnia, w którym  została zawarta Umowa sprzedaży. 

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.2. Przez płatności elektroniczne (Dotpay)

6.2. Wymagane jest, aby płatności były realizowane przed wysyłką zamówionego towaru (przedpłata).

6.3. W ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności Sprzedawca wystawia i dostarcza fakturę VAT, jako dokument potwierdzający zawartą transakcję (nie dotyczy klientów indywidualnych).

6.4. Klient akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.5. Faktura w tradycyjnej formie papierowej może zostać dostarczona do klienta w wypadku otrzymania stosownej dyspozycji. Klient w takim wypadku wyraża zgodę na pokrycie kosztów wysyłki dokumentu.

6.6. W wypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 7 dni sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej (koszt pierwszego wezwania do zapłaty: 20 zł netto, koszt każdego kolejnego wezwania do zapłaty: 50 zł netto).

6.7. W wypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 14 dni sprzedawca przekazuje należność do windykacji. Zgodnie z obowiązującym prawem powstałe koszty dodatkowe (koszty powiadomień, koszty sądowe, wynagrodzenie firmy windykacyjnej, odsetki za opóźnienie) obciążają klienta.

 

  

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania wskazanego terminu zwrotu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nfc24.pl).

7.2 Fizyczny zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę gotowości do jego odbioru. Towar odesłany przed zainicjowaniem procedury zwrotu może nie zostać odebrany przez Sprzedającego.

7.3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. 

7.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym (kompletne, nienaruszone opakowanie, brak uszkodzenia plomb zabezpieczających). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Usługodawca może odmówić realizacji zwrotu towaru używanego lub naliczyć opłaty wynikające z potrzeby wykonania diagnostyki zwracanych towarów:
- koszt diagnostyki czytników LF / HF: 30 zł netto / szt.
- koszt diagnostyki programatorów HF: 50 - 100 zł netto / szt.
- koszt diagnostyki czytników i programatorów UHF: 100 - 200 zł netto / szt.
- koszt diagnostyki znaczników LF / HF / NFC: 0.50 - 1 zł netto / szt.
- koszt diagnostyki znaczników RFID UHF: 0.50 - 2 zł netto / szt.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.6. Od umowy zawartej na odległość nie ma możliwości odstąpienia klient nie będący konsumentem w myśl obowiązujących przepisów.

7.7. W wypadku bezprawnych zwrotów towaru lub zwrotów realizowanych bez uzyskania potwierdzenia możliwości odesłania towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za obsługę zwrotu oraz magazynowanie dostarczonego towaru (10 PLN za przesyłkę do 1 kg / dzień kalendarzowy, +1 zł za każdy dodatkowy kg / dzień kalendarzowy).

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) produktów będących lub zawierających komponenty będące oprogramowaniem oraz dokumentacją (produkty posiadające wartość intelektualną, dostarczane w postaci cyfrowej);

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (towary wyprodukowane na zamówienie) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6) dostarczania prasy;

(7) poinformowania przez usługodawcę o braku możliwości zwrotu wskazanego towaru.

 

 

8. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

8.1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad i odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

8.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

8.3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

8.4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać pisemnie na adres: ul. Szafarnia 11 lok. F8 , 80-755 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nfc24.pl.

8.5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielane są przez obsługę sklepu NFC24.pl

 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1.   Administratorem danych osobowych klientów sklepu NFC24 jest IT Know How Piotr Zastawski.

9.2.   Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą można się kontaktować pod adresem kontakt@nfc24.com.

9.3.   Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się w celu realizacji zamówień, realizacji płatności, przygotowywania ofert, udzielania rabatów oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, windykacja należności, zwrot towarów).

9.4.   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

9.5.   Całość komunikacji ze stroną www.nfc24.pl prowadzona jest w bezpieczny sposób, dzięki wykorzystaniu systemu kodowania SSL. W szczególności warto zwrócić uwagę na fakt, iż dane osobowe przekazywane przez klienta przekazywane są w formie zakodowanej, a następnie przechowywane w systemie informatycznym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIODO.

9.6.   Przechowywane dane mogą być przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

9.7.   Dane osobowe przekazane w formularzu, informacje o odwiedzonych stronach internetowych oraz informacje na temat złożonbych zamówień mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia Uczestnikowi spersonalizowanej oferty. Na potrzebę tych działań wykorzystywane są tzw. pliki cookies.

9.8.   Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dla realizacji zamówienia.

9.9.   Gromadzone dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, jednak wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia (np. realizacja płatności, dostawa). W szczególności mogą to być podmioty należące do poniższych kategorii:
- dostawcy usług utrzymania strony internetowej,baz danych oraz innych systemów informatycznych
- firmy świadczące usługi logistyczne (dostawa towaru)
- firmy świadczące usługi płatności elektronicznych
- firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej

9.10.   Podmioty wskazane w pkt. 6.8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez SPRZEDAWCĘ

9.11.   Klientom przysługuje nieograniczone w czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

9.12.   W każdej chwili klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

9.13.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@nfc24.pl

 

 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.nfc24.pl/Regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.7. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 06.11.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Google+
Sklep internetowy Shoper.pl